Myslivecký spolek Běšiny

Myslivecké sdružení Běšiny, předchůdce dnešního Mysliveckého spolku Běšiny, vzniklo při "centrálním" slučování honiteb okolo roku 1979. Do března roku 1993 obhospodařovalo honitbu o výměře něco přes 1 900 ha. Od 1. 4. 1993 byly hranice honiteb upraveny s ohledem na průběh katastrálních hranic, vlastnické poměry apod. Od tohoto data se honitba prakticky nezměnila a má výměru 1 586 ha (zemědělské pozemky 975 ha, lesní pozemky 530 ha, vodní plocha 19 ha a ostatní pozemky 62 ha). Převážná část zemědělských pozemků je využívána k pastvě dobytka, někdy slouží i jako celoroční ohrazený výběh. Jde tedy o smíšenou honitbu ve svažitém prostředí Středního Pošumaví v průměrné nadmořské výšce asi 600 metrů (rozpětí cca 450 až 750 m. n .m.). Část jihozápadní hranice honitby je současně hranicí Chráněné krajinné oblasti Šumava a komplex lesa "Bruskov" je zahrnut do Evropsky významných lokalit.

V honitbě jsou v současnosti určeny minimální a normované stavy pro zvěř srnčí (23/84 ks) a jelení (5/6 ks), dále pro zvěř drobnou - zajíce a bažanta, to však má "historický původ". V honitbě se dále vyskytuje mimo uvedené normované druhy ze spárkaté zvěře zvěř černá, dančí a ojediněle zvěř jelena siky japonského, z ostatních druhů liška, kuny, jezevec, vydra, rys, norek i psík mývalovitý, z pernaté zvěře běžní dravci i sovy včetně výra, volavka, krkavec, straka, sojka a ojediněle ve spodní části honitby i koroptev. Honitba Běšiny je zařazena do Oblasti chovu jelení zvěře Šumava - sever a do Dobrovolné oblasti chovu jelení zvěře Úliště, v obou případech jako okrajová honitba. Naší honitbou prochází frekventovaná silnice do Německa (Klatovy - Železná Ruda) a železniční trať. I přes vyzkoušení různých opatření zde dochází k velkým ztrátám na zvěři.

V roce 2015 bylo Myslivecké sdružení Běšiny změněno v souladu s novou platnou legislativou na Myslivecký spolek Běšiny, z. s. Hlavním posláním je společný výkon práva myslivosti v pronajaté honitbě v souladu s běžnými zásadami správné myslivecké praxe, zejména chov zvěře v přiměřených stavech s ohledem na zájmy zemědělského a lesnického hospodaření.